Japanese SNOW moNKEY

sarahtanatjones-snowmonkey.jpg

Illustration of this hot spring-loving monkey enjoying a swim.